Stadgar

Stadgar för Radioakademin

§ 1 – Radioakademins ändamål 

Radioakademin ska främja och stimulera radio- och poddutveckling genom att årligen utdela Guldörat. Radioakademin ska också stimulera till nya kunskaper, upprätthålla kontakter och främja samarbete mellan personer och organisationer verksamma inom radio- och poddproduktion. 

§ 2 – Föreningens firma och firmateckning 

Radioakademin drivs som en ideell förening. Föreningens firma är Radioakademin. Radioakademins firma tecknas av kassör och ordförande var för sig. 

§ 3 – Radioakademins sammansättning 

Radioakademin ska bestå av 18 ledamöter som antingen företräder ett bolag inom branschen med huvudsaklig verksamhet inom radio eller podcast med inriktning på innehåll, eller är personligt valda. Valberedningen föreslår ordförande som väljs på tre år av ett årsmöte. Valberedningen kan även föreslå ledamöter till styrelsen. Styrelsen väljer ledamöter på årsmötet. I det fall styrelseledamot avgår vid sidan om årsmötet väljer Radioakademins ledamöter en ny ledamot genom enkel majoritet på styrelsemöte. Radioakademin kan välja två suppleanter, vilka får rösträtt i det fall att ordinarie ledamöter är frånvarande. Ledamöter, inklusive ordförande, utses med en mandatperiod på tre år. Radioakademin utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 4 – Medlemskap 

Radioakademin organiserar ej medlemmar och uppbär ej medlemsavgifter. 

§ 5 – Radioakademins möten 

Radioakademin ska normalt hålla tre möten och ett årsmöte per år. Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte. Radioakademin är beslutsför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst nio ledamöter så påkallar. 

§ 6 – Föreningens räkenskapsår 

Radioakademins räkenskapsår ska omfatta ett kalenderår. 

§ 7 – Revisorer och observatörer 

För granskning av Radioakademins räkenskaper ska årsmötet utse två revisorer. Revisorerna utses för tiden från ordinarie årsmöte och intill slutet av ordinarie årsmöte. 

Observatörer från företag och organisationer som Radioakademin mottager bidrag från ska inbjudas till ordinarie årsmöte. 

§ 8 – Årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista ska översändas till Radioakademins ledamöter och inbjudna observatörer senast tre veckor före mötet. Till kallelse ska fogas årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisors berättelse avseende närmast föregående räkenskapsår. 

§ 9 – Motioner till årsmötet 

Ledamot som önskar framställa motion för behandling till ordinarie årsmöte ska skriftligen framställa sin motion två (2) veckor före årsmötet. 

§ 10 – Beslutsförhet på årsmöte 

Årsmötet är beslutfört om minst tolv ledamöter är närvarande på årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. 

§ 11 – Föredragningslista på årsmötet 

1. Upprop och fastställande av röstlängd. 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av två justeringsmän vilka jämte mötesordförande ska justera protokollet. 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

6. Redogörelse av förvaltningsberättelse. 

7. Genomgång av årsredovisningen samt i anslutning därtill uppläsning av revisionsberättelsen. 

8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen. 

9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

10. Motioner 

11. Val av ordförande. 

12. Val av övriga ledamöter. 

13. Val av två revisorer. 

14. Val av valberedning. 

15. Fråga om antagande av kommande års arbetsordning.

16. Övriga frågor anmälda till årsmötet.

§ 12 – Valberedning 

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem medlemmar med anknytning till radio- och poddbranschen som ej är ledamöter i Radioakademin. Valberedningen ska inför ordinarie årsmöte föreslå ordförande och revisorer och har möjlighet att även föreslå ledamöter. 

§ 13 – Stadgeändring 

För bifall till ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av Radioakademin, krävs beslut med minst 2/3 majoritet av Radioakademins ledamöter, på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara årsmöte. 

§ 14 – Upplösning 

Vid Radioakademins upplösning genom likvidation eller eljest ska föreningens behållna tillgångar användas till det ändamål vilket årsmöte beslutar om i samband med beslut om upplösning av Radioakademin. 

§15 – Arbetsordning

Vid årsmötet ska en arbetsordning antas för det löpande arbetet under året som sker i arbetsgrupper.

Stadgarna antagna vid konstituerande möte den 26 oktober 1992, reviderade på ordinarie årsmöte den 24 april 1996, vid ordinarie årsmöte den 9 april 1997, vid ordinarie årsmöte 29 maj 2002, vid ordinarie årsmöte den 14 april 2010, vid ordinarie årsmöte den 6 maj 2021 och vid ordinarie årsmöte den 16 april 2024.