Stadgar

Stadgar för Radioakademin

§ 1 – Radioakademins ändamål

Radioakademin ska främja och stimulera radiomediets utveckling
- genom att årligen utdela Stora Radiopriset i ett antal kategorier 
- genom att upprätthålla kontakter och främja samarbete mellan personer och organisationer verksamma inom radiomediet såväl nationellt som internationellt.

§ 2 – Föreningens firma och firmateckning

Radioakademin drivs som en ideell förening.
Föreningens firma är Radioakademin.
Radioakademins firma tecknas av två ledamöter i förening varav ordförande alltid skall vara den ena.

§ 3 – Radioakademins sammansättning

Radioakademin ska bestå av 18 ledamöter.
Tolv ledamöter föreslås av en valberedning som även föreslår ordförande som väljs av ett årsmöte. Dessa tolv valda ledamöter skall med enkel majoritet utse ytterligare sex ledamöter
Ledamöter, inklusive ordförande, utses med en mandatperiod på två eller tre år.
 I det fall ledamot avgår i förtid äger Radioakademins ledamöter genom enkel majoritet rätt att besluta om fyllnadsval som skall gälla till följande ordinarie årsmöte.
 Radioakademin utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Till styrelseledamot kan, om årsmötet så finner lämpligt, även utses annan person än medlem i Radioakademin.

§ 4 – Medlemskap

Radioakademin organiserar ej medlemmar och uppbär ej medlemsavgifter.

§ 5 – Radioakademins möten

Radioakademin skall normalt hålla tre möten och ett årsmöte per år.
Det åligger ordföranden att kalla till styrelsemöte. Radioakademin är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. Ordförande är skyldig att kalla till styrelsemöte om minst nio ledamöter så påkallar.

§ 6 – Föreningens räkenskapsår

Radioakademins räkenskapsår ska omfatta ett kalenderår.

§ 7 – Revisorer och observatörer

För granskning av Radioakademins räkenskaper ska årsmötet utse två revisorer av vilka en revisor ska vara auktoriserad/godkänd revisor. Revisorerna utses för tiden från ordinarie årsmöte och intill slutet av ordinarie årsmöte.

Observatörer från företag och organisationer som Radioakademin mottager bidrag från skall inbjudas till ordinarie årsmöte.

§ 8 – Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före maj månads utgång.
 Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista ska översändas till Radioakademins ledamöter och inbjudna observatörer senast en månad före mötet. Till kallelse ska fogas årsredovisning, förvaltningsberättelse samt revisors berättelse avseende närmast föregående räkenskapsår.

§ 9 – Motioner till årsmötet

Ledamot som önskar framställa motion för behandling till ordinarie årsmöte ska skriftligen framställa sin motion tre (3) veckor före årsmötet.

§ 10 – Beslutförhet på årsmöte

Årsmötet är beslutfört om minst tolv ledamöter är närvarande på årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 11 – Föredragningslista på årsmötet

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av två justeringsmän vilka jämte mötesordförande ska justera protokollet.
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 6. Redogörelse av förvaltningsberättelse.
 7. Genomgång av årsredovisningen samt i anslutning därtill uppläsning av revisionsberättelsen.
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen.
 9. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Motioner
 11. Val av ordförande.
 12. Val av övriga ledamöter.
 13. Val av två revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor anmälda till årsmötet.

§ 12 – Valberedning

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem medlemmar med anknytning till radiobranschen som ej kan vara ledamöter i Radioakademin. Valberedningen ska inför ordinarie årsmöte föreslå ledamöter, ordförande och revisorer.

§ 13 – Stadgeändring

För bifall till ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av Radioakademin krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet av Radioakademins ledamöter.

§ 14 – Upplösning

Vid Radioakademins upplösning genom likvidation eller eljest ska föreningens behållna tillgångar användas till det ändamål vilket årsmöte beslutar om i samband med beslut om upplösning av Radioakademin.

Stadgarna antagna vid konstituerande möte den 26 oktober 1992, reviderade på ordinarie årsmöte den 24 april 1996, vid ordinarie årsmöte den 9 april 1997, vid ordinarie årsmöte 29 maj 2002 och vid ordinarie årsmöte den 14 april 2010.